Any 2023

Programa

Podeu trobar el programa en aquest enllaç.

Candidatura

1. Antoni Simó Tomàs i Canyelles
2. Catalina Maria Serra Vidal
3. Biel Payeras Torrandell
4. Catalina Munar i Etxaniz
5. Catalina Cristina Socies Ramon
6. Jaume Ribas Vilanova
7. Margalida Terrasa Pons
8. Antoni Mir Pons
9. Caterina Canyelles Gamundí
10. Antonio Rubio Mas
11. Rafel Socias Tugores
12. Maria Socias Amorós
13. Joan Cladera Socias
14. Maria Antònia Serra Crespí
15. Francesca Pericàs Torrens
16. Maria Crespí Seguí
17. Antoni Torrens Gost
18. Margalida Vidal Company
19. Tomeu Perelló Torrens
20. Clàudia Soberats March
21. Antoni Fernàndez Company
22. Maria Magdalena Amengual Caldés
23. Antoni Ponce Rosete
24. Marina Soler Siquier
25. Esperança Serra Vallespir
26. Miquel Ferrer Amer

Any 2019

Programa

Podeu trobar el programa en aquest enllaç.

Candidatura

1. Antoni Simó Tomàs i Canyelles
2. Catalina Munar i Etxaniz
3. Biel Payeras i Torrandell
4. Joana Maria Comas i Boyeras
5. Rafel Socias i Tugores
6. Cati Canyelles i Gamundí
7. Albert Palou i Caldentey
8. Catalina Cristina Socies i Ramon
9. Joan Cladera i Socias
10. Isabella Guàrdia i Forteza
11. Tomeu Perelló i Torrens
12. Amèlia Redondo i Palou
13. Antoni Ponce i Rosete
14. Àlex Martínez i Caldés
15. Maria Antònia Serra i Crespí
16. Miquel Josep Crespí i Cifre
17. Margalida Vidal i Company
18. Llorenç Jaume Crespí i Barceló
19. Maria Crespí i Seguí
20. Larry Hershon

Any 2015

Programa

Podeu trobar el programa en aquest enllaç.

Candidatura

1. Antoni Simó Tomàs i Canyelles
2. Rafel Socias i Tugores
3. Catalina Munar i Etxàniz
4. Margalida Vidal i Company
5. Arnau Mir i Torres
6. Joana Maria Comas i Boyeras
7. Albert Palou i Caldentey
8. Margalida Gost i Torrandell
9. Josep Buades i Payeras
10. Amèlia Redondo i Palou
11. Maria Magdalena Amengual i Caldés
12. Onofre Pons i Sureda
13. Biel Payeras i Torrandell
14. Antonina Aina Siquier i Crespí
15. Antoni Ponce i Rosete
16. Carme Galmés i Bennàssar
17. Nicolau Canyelles i Serra
18. Maria Antònia Serra i Crespí
19. Larry Hershon
20. Margalida Serra i Rayó
21. Antoni Cardell i Crespí

Any 2011

Programa

Podeu trobar el programa en aquest enllaç.

Candidatura

1. Margalida Vidal i Company
2. Nofre J. Pons i Sureda
3. Albert Palou i Caldentey
4. Margalida Gost i Torrandell
5. Emili Gallardo i Rojas
6. Arnau Socies i Tugores
7. Arnau Mir i Torres
8. Antoni Simó Tomàs i Canyelles
9. Magdalena Mairata i Serra
10. Antònia Siquier i Capó
11. Maria Antònia Serra i Crespí
12. Antoni ponce i Rosete
13. Maria Teresa Fuentes i Mayol
14. Nicolau Canyelles i Serra
15. Guillem Seguí i Crespí
16. Carme Galmés i Bennàssar
17. Sebastià Gallardo de Arriba