Any 2019

Programa

Podeu trobar el programa en aquest enllaç.

Candidatura

1. Antoni Simó Tomàs i Canyelles
2. Catalina Munar i Etxaniz
3. Biel Payeras i Torrandell
4. Joana Maria Comas i Boyeras
5. Rafel Socias i Tugores
6. Cati Canyelles i Gamundí
7. Albert Palou i Caldentey
8. Catalina Cristina Socies i Ramon
9. Joan Cladera i Socias
10. Isabella Guàrdia i Forteza
11. Tomeu Perelló i Torrens
12. Amèlia Redondo i Palou
13. Antoni Ponce i Rosete
14. Àlez Martínez i Caldés
15. Maria Antònia Serra i Crespí
16. Miquel Josep Crespí i Cifre
17. Margalida Vidal i Company
18. Llorenç Jaume Crespí i Barceló
19. Maria Crespí i Seguí
20. Larry Hershon

Any 2015

Programa

Podeu trobar el programa en aquest enllaç.

Candidatura

1. Antoni Simó Tomàs i Canyelles
2. Rafel Socias i Tugores
3. Catalina Munar i Etxàniz
4. Margalida Vidal i Company
5. Arnau Mir i Torres
6. Joana Maria Comas i Boyeras
7. Albert Palou i Caldentey
8. Margalida Gost i Torrandell
9. Josep Buades i Payeras
10. Amèlia Redondo i Palou
11. Maria Magdalena Amengual i Caldés
12. Onofre Pons i Sureda
13. Biel Payeras i Torrandell
14. Antonina Aina Siquier i Crespí
15. Antoni Ponce i Rosete
16. Carme Galmés i Bennàssar
17. Nicolau Canyelles i Serra
18. Maria Antònia Serra i Crespí
19. Larry Hershon
20. Margalida Serra i Rayó
21. Antoni Cardell i Crespí

Any 2011

Programa

Podeu trobar el programa en aquest enllaç.

Candidatura

1. Margalida Vidal i Company
2. Nofre J. Pons i Sureda
3. Albert Palou i Caldentey
4. Margalida Gost i Torrandell
5. Emili Gallardo i Rojas
6. Arnau Socies i Tugores
7. Arnau Mir i Torres
8. Antoni Simó Tomàs i Canyelles
9. Magdalena Mairata i Serra
10. Antònia Siquier i Capó
11. Maria Antònia Serra i Crespí
12. Antoni ponce i Rosete
13. Maria Teresa Fuentes i Mayol
14. Nicolau Canyelles i Serra
15. Guillem Seguí i Crespí
16. Carme Galmés i Bennàssar
17. Sebastià Gallardo de Arriba